Rendkívüli közgyűlés meghívó

570 250 Autowallis

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszáma: 01-10-047350, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbíróságánál; a továbbiakban: „Társaság”) Igazgatósága összehívja a Társaság rendkívüli közgyűlését.

Felhívjuk tisztelt részvényeseink figyelmét, hogy a Közgyűlés csak a Közgyűlés megtartása idején hatályos járványügyi korlátozásokra figyelemmel kerülhet megtartásra. Amennyiben a Közgyűlésen részt venni kívánó részvényesek és egyéb személyek együttes létszáma meghaladná a Közgyűlés megtartása idején hatályos járványügyi korlátozások szerint létszámot, a Közgyűlés nem kerül megtartásra.

A közgyűlés időpontja:                2020. november 30., 10 óra

A közgyűlés helyszíne:                 Bank Center irodaház

1054 Budapest, Szabadság tér 7., 1. emeleti tárgyaló

A közgyűlés megtartásának módja:   személyes megjelenéssel vagy meghatalmazott útján.

Amennyiben a Közgyűlés határozatképtelen, úgy a megismételt Közgyűlés 2020. december 11. 17 órakor, változatlan napirendi pontokkal, az eredeti közgyűléssel azonos helyszínen kerül megtartásra. A megismételt közgyűlésen a részvételi jogosultság feltételei megegyeznek az eredeti közgyűlés részvételi feltételeivel. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben – a megjelent részvényesek számára való tekintet nélkül – határozatképes.

A regisztráció a Közgyűlés helyszínén a Közgyűlés napján 9 órakor, megismételt közgyűlés esetén a megismételt közgyűlés napján 16 órakor kezdődik.

A közgyűlés napirendje:

  1. Közgyűlési tisztségviselők (szavazatszámláló bizottság és jegyzőkönyv-hitelesítő) megválasztása
  2. Az Igazgatóság felhatalmazása saját részvény megszerzésére
  3. Az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére
  4. Az Alapszabály módosítása
  5. Egyebek

A Közgyűlés napirendjén szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztések, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentések, a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok és a határozati javaslatok teljes terjedelmű szövege, továbbá az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatok, valamint a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatvány elektronikus úton legkésőbb 2020. november 9. napjától elérhetők a Társaság honlapján (www.autowallis.hu), a Budapesti Értéktőzsde Zrt. honlapján (www.bet.hu), valamint az MNB által üzemeltetett információtárolási rendszeren (www.kozzetetelek.mnb.hu).

Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább 1%-ával rendelkeznek, a jelen hirdetmény megjelenésétől számított 8 napon belül – az ok megjelölésével és a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak megfelelően – írásban kérhetik az Igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a Közgyűlés napirendjére, továbbá a napirendi pontokkal vagy a felveendő napirendi ponttal összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek. Az Igazgatóság a kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell tekinteni.

A Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az Igazgatóság köteles minden részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább 8 nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges felvilágosítást –legkésőbb a Közgyűlés napja előtt 3 nappal – megadni. A felvilágosítás csak akkor tagadható meg, ha álláspontja szerint az a Társaság üzleti titkait sértené, kivéve, ha a felvilágosítás megadására közgyűlési határozat kötelezi az Igazgatóságot. A felvilágosításhoz való jog gyakorlása során a részvényes a Társaság üzleti könyveibe és egyéb üzleti irataiba csak az Igazgatóság által engedélyezett mértékben jogosult betekinteni. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem korlátozható. A részvényest a Társaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek megszegésével a Társaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 6:519. §-ának szabályai szerint megtéríteni.

A részvényes 2020. november 23-án 16.00 óráig jelezheti az Igazgatóságnak elektronikus úton az info@autowallis.hu e-mail címre küldött nyilatkozatban, amennyiben formanyomtatványon kíván meghatalmazást adni a Közgyűlésre.

A Közgyűlésen való részvétel és a szavazati jog gyakorlásának feltételei:

a)           Tulajdonosi megfeleltetés: a tulajdonosi megfeleltetés (időpontja a közgyűlés napját megelőző 5. tőzsdei nap) alapján a részvényesi jogok gyakorolhatósága megállapításra kerül. A részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a közgyűlés kezdőnapját megelőző 2. (második) munkanap 18.00 óráig kell a részvénykönyvbe bejegyezni. A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét – lezárásának időpontjában – a részvénykönyv tartalmazza.

b)          A részvényes részvénytulajdona, illetve szavazati joga nem sérti a jogszabályok, illetve az Alapszabály rendelkezéseit.

A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a Közgyűlés kezdőnapját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a jogát, hogy a Közgyűlésen részt vegyen, és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.

AutoWallis Nyrt. Igazgatósága