MNB H-JÉ-III-48/2020. számú határozat közzététele

1024 490 Autowallis

Az AutoWallis Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1055 Budapest, Honvéd utca 20.; cégjegyzékszám: 01-10-047350) (Kibocsátó) feletti folyamatos felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi

határozatot hozza.

Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben mindenkor határidőben tegyen eleget a rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek.

Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy a jelen határozat számát, rendelkező részét és a kiadmányozás dátumát a közlést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül a Kibocsátóra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség szabályai szerint közzé kell tenni.

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.

A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a jogi képviselet kötelező.

A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet.

A bíróság a pert fő szabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

Indokolás

  1. Az MNB által a Kibocsátó felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében megismert tények

Az MNB a Kibocsátó felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében észlelte, hogy a Kibocsátó az MNB által működtetett, hivatalosan kijelölt információtárolási rendszerben (www.kozzetetelek.mnb.hu, Információtárolási rendszer) 2020. május 5. napján 9:19 perckor K166221/2020 közzétételi számon tette közzé – a rendszeres tájékoztatási kötelezettség körébe tartozó – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 54. § (9) bekezdése szerinti, 2020. április 30. napjára vonatkozó jelentését (Hóvégi jelentés).