Felelős vállalatirányítás

Testületek működése

A Társaság operatív vezetését a hat fős Igazgatóság látja el. Az Igazgatóság mellett 3 fős Felügyelőbizottság működik. A Felügyelőbizottság az ügyrendjét, munkarendjét saját maga állapítja meg. A számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat. A Felelős Társaságirányítási Jelentést a Felügyelőbizottság jóváhagyása után lehet a Közgyűlés elé terjeszteni.

A Felügyelőbizottság tagjaiból áll az Audit Bizottság. Az Audit Bizottság eljárásrendjét, – figyelemmel a Felügyelőbizottság ügyrendjére – maga állapítja meg. Az Audit Bizottság hatáskörébe tartozik:

  • a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
  • a számviteli törvény szerinti beszámoló könyvvizsgálatának nyomon követése;
  • javaslattétel a könyvvizsgálóra és díjazására;
  • könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, a szerződés aláírása;
  • a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények, érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére való javaslattétel;
  • pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
  • a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében;
  • a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának a figyelemmel kísérése

Pénzügyi és működési ellenőrzés

A működési ellenőrzést a Felügyelőbizottság, míg a pénzügyi ellenőrzést a könyvvizsgáló és az Audit Bizottság végzik.

Javadalmazás, vezetői ösztönzők

Az Igazgatóság, a Felügyelőbizottság és az Audit bizottság a 10/2018. (XII.17.) számú Közgyűlési Határozat szerinti éves díjazásban részesül.

Alapszabály

Az AutoWallis Nyrt. alapszabálya

Közzétételi irányelvek

A Társaság hirdetményeit a Tpt. szabályaival összhangban a társaság honlapján (www.autowallis.hu) és a www.kozzetetelek.hu oldalon, valamint a a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu) teszi közzé.

Kockázatkezelés

A stratégia végrehajtásának áttekintése rendszeres igazgatósági üléseken, ennek ellenőrzése a felügyelőbizottsági üléseken történik.

Felelős társaságirányítási jelentések

A Társaság jelentésében áttekintő módon beszámol társaságirányítási gyakorlatáról és ennek keretében az alábbi összefoglaló jelentés és nyilatkozatot teszi közzé.

A felelős társaságirányítás fogalma elsősorban a gondos vállalatvezetést (ezen belül is leginkább a stratégia alkotást és a stratégia megvalósítását), az üzleti etika kérdéskörét, a társaság átlátható működését, a pénzügyi tervezést és végrehajtását, a vállalat működésének ellenőrzési mechanizmusait és a vállalat társadalmi felelősségével kapcsolatos irányelveket és eljárásmódokat fogja össze.

Az AutoWallis Nyrt. felelős társaságirányítási jelentései: